Privacyverklaring

Uw therapeut(e) houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Voor deze registratie vragen wij u zich te legitimeren via een identiteitsbewijs en uw Burger Service Nummer. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing en de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot; het doel van de registratie; de aard van de gegevens die worden geregistreerd; het beheer van de gegevens; de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaat uw therapeut(e) zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om wanneer uw dossier wordt aangelegd. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Om uw persoonsgegevens te beveiligen zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zoals gebruikersnaam met wachtwoord beleid op al onze systemen; backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten; beveiligde email verkeer via Zorgmail.

U heeft het recht om de gegevens die vastgelegd zijn over u in te zien. Naast uw behandelend therapeut(e) heeft ook de therapeut(e) die tijdens ziekte of vakantie de waarneming verzorgd toegang tot uw gegevens in het dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en mogen alleen aan derden uw gegevens delen na uw persoonlijke en schriftelijke toestemming. In sommige gevallen echter, zoals bij een politie onderzoek, zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te delen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden buiten de EU, daar de AVG geldt voor alle EU landen.

De wettelijke bewaartermijn voor het behandeldossier is 15 jaar na de laatste behandeling. Na overlijden worden de gegevens niet meer gedeeld met derden en zullen de dossiers vernietigd worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachten regeling binnen de praktijk kenbaar maken. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft dan het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.
  

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst