Huisreglement

1 Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen en persoonlijke hygiënische regels in acht nemen.

2 Bij uw aanmelding dient u een legitimatie te tonen i.v.m. de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking- de AVG, zodat wij uw persoonsgegevens en BSN kunnen verifiëren.

3 Schakel uw mobiele telefoon uit voor het betreden van de behandelruimte..

4 Het is verboden te roken binnen de praktijk.

5 Bij een afspraak wordt u geacht op tijd te komen en om een eigen handdoek mee te nemen. Wanneer u plaats neemt in de wachtruimte, zal uw therapeut(e) u daar komen ophalen.

6 Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden via de email of telefoon. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.

7 Indien u voor de fysiofitness komt, kunt u doorlopen naar de oefenzaal. Zorgt u ervoor dat u schone schoenen draagt bij het gebruik maken van de fitness apparaten. Na gebruik van de fitness, laat u de apparatuur, kleed- en douchegelegenheid weer schoon en opgeruimd achter.

8 Onze fysiotherapeuten/manueeltherapeut/oedeemtherapeut staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF en in de deelregisters voor erkende specialisaties. De haptotherapeuten staan geregistreerd bij de Vereniging voor Haptotherapeuten, de VVH. Voor optimale zorgverlening werken wij samen met andere (para)medici. Opmerkingen en ideeën ter verbetering van onze dienstverlening stellen wij zeer op prijs.

9 Bij ziekte, studie of vakantie van uw therapeut zal uw behandeling, indien nodig en in overleg met u, worden waargenomen door een therapeut van onze praktijk. Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, zullen wij alles in het werk stellen om een haptotherapeut van buiten de praktijk aan te trekken om het behandelproces te continueren.

10 Informatie over de vergoedingen van de behandelingen kunt u vinden op de website onder het kopje “vergoedingen”.

11 Wij hanteren de wettelijke betalingsvoorwaarden. Een factuur dient binnen 30 dagen na de vervaldatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit dan verkeert u in verzuim met ingang van de eerste dag na de vervaldatum. Zodra u in verzuim verkeert, zijn we gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien u in verzuim verkeert, zijn we gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten ) komen in dat geval voor uw rekening. De ( buiten) gerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijk rente, met een minimum van €40,-, alles exclusief omzetbelasting.

12 Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren registreren wij uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking, – de AVG, van toepassing. Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast bovengenoemde wet een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. U vindt u dit reglement op onze website. U heeft altijd recht op inzage van uw behandeldossier. Zonder uw toestemming mag uw therapeut geen gegevens uit uw behandeldossier of informatie over u doorgeven aan derden.

13 Als geregistreerde therapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed dit kenbaar te maken. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek met u besproken. We streven ernaar om uw klacht te verhelpen en te voorkomen in de toekomst.Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Een brochure hierover is aanwezig in de praktijk. Op de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie vindt u informatie onder “Praktijkvoering / Klachtenregeling “. Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. De haptotherapeuten zijn aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten, de VVH

14 In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie zoals politie of brandweer op te volgen.

15 Groepspraktijk Oud Zuid is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijk bevindende eigendommen van bezoekers. In de kleedkamer zijn kluisjes aanwezig.

16 Groepspraktijk Oud Zuid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructie van de therapeut(e) hebben gehouden.